مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
شناسایی اماکن مولد صنعت گردشگری خلاق در کریدور میراث ناملموس با بهره مندی از رویکرد سلسله مراتبی (AHP)مورد مطالعه: مجموعه میراث جهانی بازار تاریخی تبریز

حسین اسمعیلی سنگری؛ راحله پروین

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، صفحه 18-1

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60554.1079

چکیده
  بی شک اماکن باستانی منبع غنی میراث و مکانی ایده آل برای به کارگیری رویکرد گردشگری خلاق هستند. چشم انداز نوآورانه این مهم در کریدور میراث ناملموس، به واسطه ادامه حیات در آثار مادی، مشتمل بر نمود میراث مادی و فرهنگی، تواٌم می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر با مفروض گره جامعه معاصر با فرهنگ کهن، به شناسایی اماکن مولد این نوع گردشگری در مجموعه ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی ابعاد رویکرد توسعه پایدار شهری در بهبود فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: منطقه 10 کلانشهر تبریز)

محمدرضا پورمحمدی؛ مهری سعادت جو

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، صفحه 44-19

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.59688.1072

چکیده
  طرح مسئله: در مناطق شهری، مفهوم زیرساخت سبز به عنوان وسیله‌ای برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه ساکنان برجسته شده است. زیرساخت سبز به شبکه‌ای از فضاهای سبز به هم‌پیوسته اشاره دارد که خدمات اکوسیستمی متعددی را ارائه می‌کنند. با ادغام زیرساخت‌های سبز در برنامه‌ریزی شهری، شهرها می‌توانند اثرات نامطلوب شهرنشینی را کاهش دهند و در عین ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل تأثیرات پروژه های فتوولتائیک در پایداری محیط زیست و عدالت محیطی (نمونه موردی: شهر ارومیه)

آریا نوری؛ اصغر عابدینی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، صفحه 61-45

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.61214.1088

چکیده
  ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و پتانسیل بالای تابش خورشید، از فرصت ایده آلی برای توسعه صنعت انرژی خورشیدی به ویژه سامانه های فتوولتائیک برخوردار است .باتوجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان ،فعلی دیگر نمیتوان به منابع موجود انرژی متکی بود. با توجه به تجزیه و تحلیل آمار به دست آمده و استفاده از تکنیک ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی روند زمانی - فضایی توسعه فیزیکی شهر ارومیه در طی دو دهه اخیر با تأکید بر شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن

هادی حکیمی؛ فردین مصطفایی جورنی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، صفحه 75-62

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.59661.1071

چکیده
  شهرنشینی روزافزون منجر به توسعه چشم‌گیر در تعدادی از مناطق شهری شده و علاوه بر آن تغییرات ساختار کاربری زمین به دلیل رشد و گسترش سریع مناطق شهری قابل ‌توجه بوده است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به مطالعه الگوهای زمانی و فضایی توسعه فیزیکی شهر ارومیه در طول دو دهه اخیر پرداخته شده است. پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی رتبه‌بندی نواحی شهری مبتنی بر برخورداری از شاخص های کمی و کیفی مسکن (مورد مطالعه: شهر دامغان)

پارسا احمدی دهرشید؛ علی اکبر تقی پور؛ قاسم عسکری

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، صفحه 95-76

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.61306.1090

چکیده
  ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهری، ابزار راهنمایی برای شناخت وضعیت کیفیت مسکن و از سوی دیگر، تبیین‌کننده نواحی نیازمند مداخله در راستای ارتقای سطح اسکان مطلوب جمعیت است. تعدد واحدهای مسکونی فرسوده، لرزه‌خیر بودن شهر و روند روبه‌رشد افزایش جمعیت و مهاجرت در شهر دامغان، لزوم مطالعه در حوزه اسکان مطلوب جمعیت را در این شهر، آشکار ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
تلفیق استراتژی توسعه میان افزا و رشد هوشمند شهری در احیای بافت فرسوده مطالعه موردی: محله قنبر چشمه مرند

حسن محمودزاده؛ ایرج تیموری؛ علی امیری ورزقان

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، صفحه 117-96

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60865.1083

چکیده
  پراکنش نامعقول شهری اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع دارد. تلاش‌های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد رشد هوشمند است. در واقع رشد هوشمند به عنوان پاسخی برای تداوم مشکلات توسعه پراکنده و نتایج منفی آن به وجود آمده است. هدف این پژوهش شناسایی ظرفیت های کالبدی به منظور ...  بیشتر