نوع مقاله : مقاله علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jprd.2024.60865.1083

چکیده

پراکنش نامعقول شهری اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع دارد. تلاش‌های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد رشد هوشمند است. در واقع رشد هوشمند به عنوان پاسخی برای تداوم مشکلات توسعه پراکنده و نتایج منفی آن به وجود آمده است. هدف این پژوهش شناسایی ظرفیت های کالبدی به منظور توسعه میان افزاء با اتکاء بر اصول رشد هوشمند در محله قنبر چشمه مرند است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی - عملی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر200 قطعه فرسوده از ساختمان های فرسوده محله قنبر چشمه می باشد. با عملیات واگذاری کد مشترک و dissolve، تعداد قطعات به 160 مورد کاهش پیدا کرد. با عملیات میدانی و ممیزی مطابق ضوابط شهرسازی به اصلاح و اختصاص تراکم ساختمانی پرداخته شد که منجر به افزایش سطح اشغال از 38934 به 97071 متر مربع گردید که با در نظر گرفتن بعد متوسط 3 نفری خانوار می تواند جمعیتی بالغ بر 2904 نفر را در خود جای دهد ولی با توجه به ناکارآمدی فعلی بافت از این افزایش جمعیت نمی تواند منتفع شود. اگر چنان چه 40 درصد از مساحت سطح اشغال آزاد شده که مساحتی بالغ بر 15476 متر مربع می باشد به زیرساخت های سبز،کاربری های مختلط، ایجاد جوامع پیاده محور و تعریض معابر اختصاص داده شود، قطعا میزان کیفیت زیست محیطی محدوده فرسوده قنبر چشمه افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Combining the strategy of Infill development and smart urban growth in revitalizing Deteriorated textures, a case study: Qanbar Cheshmeh Marand neighborhood

نویسندگان [English]

  • Hassan Mahmoudzadeh 1
  • Iraj Teimouri 2
  • Ali Amiri Varzqan 3

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Tabriz

2 University of Tabriz

3 Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Unreasonable urban sprawl has adverse effects on the natural and cultural environment of societies. Many efforts have been made to eliminate the negative effects of the scattered expansion of cities, the most important of which is the smart growth strategy. In fact, smart growth has emerged as a response to the continuing problems of fragmented development and its negative results. The purpose of this research is to identify the physical capacities in order to develop intermediates by relying on the principles of smart growth in Qanbar Cheshmeh Marand neighborhood.The current research is applied-practical in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method. The statistical population of the research consists of 200 dilapidated pieces of dilapidated buildings in Qanbar Cheshme neighborhood. In order to analyze the data, the weighted overlapping model (WLC) was used in the GIS environment.

By using ten indicators of smart urban growth, the rank of smart urban growth capacity was prioritized and mapped in the form of 5 sub-neighborhoods, and to prepare the final map, the highest rate of smart urban growth coefficient was calculated from the average of the ten ranks and the rank obtained as a percentage in GIS format. used. due to the current inefficiency of Baft, it cannot benefit from this increase in population. If 40% of the freed occupation area, which is an area of 15,476 square meters, is dedicated to green infrastructure, mixed uses, creating pedestrian-oriented communities and widening roads, the environmental quality of the worn-out area of Qanbar Cheshme will definitely increase. will find

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infill development
  • smart growth
  • Deteriorated texture
  • building density