شماره تماس مدیر مسئول(دکتر محمد رضا پورمحمدی):  04133392298                                        

شماره تماس سردبیر(دکتر رسول قربانی):  04133392323                          

شماره تماس و ایمیل مدیر داخلی(دکتر فیروز جعفری): -   04133392303      f-jafari@tabrizu.ac.ir-fjafari58@gmail.com

شماره تماس و ایمیل مدیر اجرایی(دکتر حسن محمودزاده): -  04133392298    mahmoudzadeh@tabrizu.ac.ir-hassan.mahmoudzadeh@gmail.com

نشانی الکترونیک نشریه:   urplanning.tabrizu.ac.ir

آدرس ایمیل نشریه:   urplanning@tabrizu.ac.ir


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image