صاحب امتیازدانشگاه تبریز

مدیرمسئولدکتر محمد رضا پورمحمدی 

سردبیردکتر رسول قربانی 

مدیر داخلی : دکتر فیروز جعفری

مدیر اجرایی: دکتر حسن محمودزاده

زیر نظر اعضای هیأت تحریریه:

دکتر محمدرضا پورمحمدی: استاد دانشگاه تبریز
دکتر دکتر رسول قربانی : استاد دانشگاه تبریز

دکتر مجتبی رفیعیان : استاد دانشگاه تربیت مدرس 
دکتر دکتر محمد تقی پیربابایی : استاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز 

دکتر حسین نظم فر : استاد دانشگاه محقق اردبیلی 

دکتر سعید ملکی : استاد شهید چمران اهواز
دکتر رحیم حیدری : دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر شهریور روستایی: دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر اکبر اصغری زمانی: دانشیار دانشگاه تبریز

  دکتر حسن محمود زاده: دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر کامران ولیزاده :دانشیار دانشگاه تبریز 

دکتر حبیب علیپور : استاد دانشگاه 

 

سال تأسیس: 1400
انتشار: فصلی     

درجه نشریه
شماره شاپا چاپی

شماره شاپا الکترونیکی
شمارگان: الکترونیک
چاپ و لیتوگرافی: انتشارات دانشگاه تبریز