انتشار نشریۀ  حاضر در فرآیند نیل به اهداف توسعه علمی کشور و در راستای ارتقای کیفی دانش برنامه ریزی فضایی و ساماندهی سکونتگاههای انسانی انجام می شود تا بستر مناسبی برای برای تعاملات علمی میان پژوهشگران و محققان رشته های مربوطه فراهم نموده و  فرصت و انگیزه لازم برای درج مقالات علمی-پژوهشی اعضای هیات علمی گروه‌های تخصصی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای ، مدیریت شهری ، طراحی شهری ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، سنجش از دور و  آمایش سرزمین، گردشگری شهری  مهیا سازد .  

هدف اصلی از انتشار فصلنامۀ حاضر، در واقع پاسخی است به این دغدغه، که ارائه و بررسی مسائل، مشکلات، پرسش ها و چالش های مهم نظری و علمی مطرح در عرصه های برنامه ریزی و توسعه مجتمع های زیستی ، در جهان پویا و در تحول پرشتاب امروزی، و فعالیّت و تأمل پژوهشگرانه به منظور پاسخ‌یابی برای آنها، در چهارچوب کار ویژۀ یک نشریۀ تخصصی، علمی و پژوهشی انسجام یابد و از سامان خاص برخوردار شود. اهتمام به این امر مهم، که شاخصۀ اصلی پویایی یک محیط دانشگاهی و پژوهشی امروزی است، مستلزم فراهم آمدن مجالی بود برای ارائۀ نتایج فعالیت های علمی و دستاوردهای پژوهشی استادان، دانشوران و پژوهندگان متخصص، و از این طریق برقراری ارتباط و تعامل علمی- پژوهشی به منظور بسط و ارتقای آگاهی تخصصی و نتیجه گیری های سودمند، عملی و مشکل گشا در زمینه‌های یاد شده است.