نوع مقاله : مقاله علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22034/jprd.2024.61214.1088

چکیده

ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و پتانسیل بالای تابش خورشید، از فرصت ایده آلی برای توسعه صنعت انرژی خورشیدی به ویژه سامانه های فتوولتائیک برخوردار است .باتوجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان ،فعلی دیگر نمیتوان به منابع موجود انرژی متکی بود. با توجه به تجزیه و تحلیل آمار به دست آمده و استفاده از تکنیک های تحلیل از جمله همبستگی نتایج به دست آمده جهت سنجش فرض اول بدین شرح است سنجش مولفه کیفیت محیطی کلیه شاخص ها اعم از شاخص طبیعی، محیطی، آلودگی و انرژی پایدار باهم وارد معادله ی رگرسیون شدند ؛ ضریب همبستگی چندگانه ی این مدل برابر 0.57، ضریب تعیین برابر 0.32 و ضریب تعیین تعدیل شده برابر 0.22 میباشد. سطح معناداری این شاخص در معادله رگرسیون خطی برابر 0.036 میباشد که کمتر از عدد 0.05 میباشد که نشانگر رابطه علیت قوی مولفه کیفیت محیطی و میزان استفاده از پروژه های فتوولتائیک میباشد و حاکی از قبول فرضیه میباشد. نتایج فرض دوم نیز جهت سنجش مولفه عدالت محیطی کلیه شاخصها اعم از شاخص برابری و رفاه اجتماعی، زیست محیطی و اجتماعی باهم وارد معادله ی رگرسیون شدند ؛ ضریب همبستگی چندگانه ی این مدل برابر 0.672، ضریب تعیین برابر 0.427 و ضریب تعیین تعدیل شده برابر 0.320 میباشد. سطح معناداری این شاخص در معادله رگرسیون خطی برابر 0.026 میباشد که کمتر از عدد 0.05 میباشد که نشانگر رابطه علیت قوی مولفه کیفیت محیطی و میزان استفاده از پروژه های فتوولتائیک میباشد و نشان دهنده قبول فرضیه میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of photovoltaic projects on environmental sustainability and environmental justice Case study: (Urmia city)

نویسندگان [English]

  • aria nouri 1
  • Asghar Abedini 2

1 Urmia university

2 Urban Planning Department,, Urmia University

چکیده [English]

Climate change and environmental destruction is certainly one of the most urgent issues that the world is Iran also has an ideal opportunity for the development of the solar energy industry, especially photovoltaic systems, due to its favorable geographical location and the high potential of solar radiation. Due to the limited reserves of fossil energy and the increase in the level of energy consumption in the world, it is currently not possible to rely on the existing resources. Energy relied on. According to the analysis of the obtained statistics and the use of analysis techniques, including the correlation of the obtained results, to measure the first assumption, the following is the assessment of the environmental quality component of all indicators, including natural, environmental, pollution and sustainable energy indicators. were the regression equation; The multiple correlation coefficient of this model is 0.57, the determination coefficient is 0.32, and the adjusted determination coefficient is 0.22. The significance level of this index in the linear regression equation is 0.036, which is less than 0.05, which indicates a strong causal relationship between the environmental quality component and the amount of use of photovoltaic projects, and indicates the acceptance of the hypothesis. And the results of the second assumption, in order to measure the component of environmental justice, all indicators, including the equality and social, environmental and social welfare index, were entered into the regression equation together; The multiple correlation coefficient of this model is 0.672, the determination coefficient is 0.427, and the adjusted determination coefficient is 0.320. The significance level of this index in the linear regression equation is 0.026, which is less than 0.05, which indicates a strong causal relationship between the environmental quality component and the amount of use of photovoltaic projects, and indicates the acceptance of the hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photovoltaic
  • sustainable environment
  • environmental justice
  • Urmia city