نوع مقاله : مقاله علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jprd.2024.59688.1072

چکیده

طرح مسئله: در مناطق شهری، مفهوم زیرساخت سبز به عنوان وسیله‌ای برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه ساکنان برجسته شده است. زیرساخت سبز به شبکه‌ای از فضاهای سبز به هم‌پیوسته اشاره دارد که خدمات اکوسیستمی متعددی را ارائه می‌کنند. با ادغام زیرساخت‌های سبز در برنامه‌ریزی شهری، شهرها می‌توانند اثرات نامطلوب شهرنشینی را کاهش دهند و در عین حال زیست‌پذیری و پایداری محیط شهری را بهبود بخشند. برای دستیابی به توسعه پایدار از طریق فضاهای سبز، اولویت قرار دادن آن‌ها در فرآیندهای برنامه‌ریزی شهری ضروری است. هدف پژوهش: در نظر گرفتن توزیع عادلانه فضاهای سبز، اطمینان از دسترسی برای همه اعضای جامعه، و طراحی فضاهای چند منظوره است که نیازهای مختلف را برآورده می‌کند. علاوه بر این، شیوه‌های مدیریت پایدار، مانند حفاظت از آب، استفاده از گونه‌های گیاهی بومی و مشارکت جامعه، برای حفظ و نگهداری طولانی‌مدت فضاهای سبز حیاتی هستند. روش پژوهش: از نظر روش‌شناسی، توصیفی-تحلیلی با اهدف کاربردی بوده روش تحقیق به صورت تهیه پرسش‌نامه‌ و داده‌های استخراج‌شده از نرم‌افزارGIS و با بهره‌گیری از تحلیل ‌سلسله ‌مراتبی (AHP) صورت گرفت. نتایج پژوهش: برمبنای تحلیل 4 معیار اصلی و 9 زیر‌معیار اثرگذار، نتایج نشان‌دهنده اهمیت گزینه‌های افزایش تعاملات اجتماعی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و آموزش و پرورش جسم و ذهن به همراه افزایش تراکم به ترتیب با امتیازات 0.173، 0.161 و 0.139، برحسب اولویت انتخاب و براساس آن‌ها برنامه‌ریزی‌هایی برای بهبود فضاهای سبز منطقه 10 کلانشهر تبریز پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Urban Environment in the Improvement of Green Space (Case Study: District 10 of Tabriz Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Pourmohammadi 1
  • Mehri Saadat jou 2

1 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran.

2 Faculty of Planning and Environmental Sciences, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Problem Design: In urban areas, the concept of green infrastructure has been highlighted as a means to improve the quality of life and well-being of residents. Green infrastructure refers to a network of interconnected green spaces that provide multiple ecosystem services. By integrating green infrastructure in urban planning, cities can reduce the adverse effects of urbanization and at the same time improve the livability and sustainability of the urban environment. To achieve sustainable development through green spaces, it is necessary to prioritize them in urban planning processes.

The Aim of the Research: To consider the fair distribution of green spaces, ensure access for all members of society, and design multi-purpose spaces that meet different needs. In addition, sustainable management practices, such as water conservation, use of native plant species, and community involvement, are critical for the long-term preservation of green spaces.

Research Method: In terms of methodology, it is descriptive-analytical with practical purposes, the research method is in the form of preparing a questionnaire and data extracted from Geographic Information System (GIS) software and using Analytical Hierarchy Process (AHP) done.

Research Results: Based on the analysis of 4 main criteria and 9 effective sub-criteria, the results show the importance of the options of increasing social interactions, reducing environmental pollution, and education and training of the body and mind along with increasing density, respectively, with scores of 0.173, 0.161 and 0.139, according to the selection priority, and based on them, plans have been proposed to improve green spaces in the 10th area of Tabriz metropolis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Spaces
  • Sustainable Development Approach
  • Urban Development
  • Tabriz Metropolitan