مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی تأثیر امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی بر احساس ارتقای کیفیت سکونتی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر ارومیه)

آرام خضرلو

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60196.1075

چکیده
  امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی یکی از مهم‌ترین بارزه‌های یک محله سکونتی سالم محسوب شده و به ارتقای ایمنی و حس آرامش و نشاط در شهروندان منجر می‌شود. امینت کالبدی به حفظ جان و مال مردم گرایش داشته و با دسترسی به خدمات عمومی نیازهای روزمره آنان را برآورده می‌سازد. هدف این تحقیق سنجش تأثیر امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی بر ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
ارزیابی نقش حکمروایی خوب در تحقق توسعه پایدار منطقه آزاد ارس

امیر پورداداش؛ اکبر اصغری زمانی؛ ایرج تیموری

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، صفحه 21-39

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.56237.1050

چکیده
  تغییرات شدید جهان معاصر ضرورت حفظ محیط زیست، کاهش فقر، افزایش سواد، ساختارهای پنهان، پیچیدگی های عملکردی- ساختاری جوامع امروزی از موضوعاتی نیست که بتوان با الگوهای توسعه عصر صنعتی به آنها دست یافت. حکمروایی شایسته به عنوان یک پیش شرط اساسی برای عملکرد خوب بازارها و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری و تخصیص پایدار سرمایه گذاری های فیزیکی ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
واکاوی توسعه میان افزا در توسعه شهری (نمونه موردی: منطقه چهار شهر ارومیه)

محمد محمدنژاد؛ فریدون نقیبی

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.59286.1069

چکیده
  افرایش جمعیت شهر ها و در کنار آن رشد افقی شهر ها باعث تغییر کاربری اراضی ناب کشاورزی و همچنین نادیده گرفته شدن بافت مرکزی و قدیمی شهر ها شده است. از رویکرد های مطرح شده در انتقاد به این مسائل می توان به توسعه میان افزای شهر نام برد که به دنبال بهره برداری از زمین های خالی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در شهر است. هدف اصلی این پژوهش واکاوی ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی شاخص‌های عدالت اجتماعی در دسترسی و توزیع کاربری‌های آموزشی در شهر اسلامی، (نمونه موردی: شهر تبریز)

اصغر عابدینی؛ فاطمه جبارپور مهرآباد؛ ابراهیم امامی؛ مهدی باقر زاده؛ روزبه ایرانی فر

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، صفحه 57-73

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60653.1082

چکیده
  در برنامه‌ریزی کاربری اراضی، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری‌ها یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود. یکی از کاربری‌های بسیار مهم در شهرها کاربری آموزشی است، که ضرورت وجود آن برکسی پوشیده نیست. در تفکر و اندیشه اسلامی و با توصیه ی قرآن به تفکر و تحقیق و جست‌وجو در عالم خلقت به ریشه اصلی ایجاد مراکز علمی ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی و تحلیل نگرش شهروندان نسبت به توسعه گردشگری شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)

محمودرضا شرقی؛ رحیم حیدری چیانه؛ شهریور روستایی

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.58112.1061

چکیده
  نواحی شهری به علت آن که جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند غالبا مقاصد گردشگری مهمی محسوب می‌شوند. صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نوپا، به ویژه در سال های اخیر تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر کشورهای جهان داشته است. مطالعات در زمینه اثرات گردشگری در دهه ۱۹۶۰، به اثرات مثبت گردشگری و در دهه ۱۹۷۰ به اثرات منفی ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر مقالات گردشگری هوشمند در ایران

یاسر قلی زاده؛ ایرج تیموری؛ رحیم حیدری چیانه

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.54044.1020

چکیده
  با توجه به اهمیت گردشگری هوشمند، به عنوان یکی از اساسی‌ترین منبع درآمد هدف این پژوهش تحلیل اسنادی مقالات معتبر داخلی در خصوص گردشگری هوشمند بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و روش آن فراتحلیل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مقالات علمی- پژوهشی است که در نشریات علمی-پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری در داخل ...  بیشتر