نوع مقاله : مقاله علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری پردیس ارس، تبریز، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/jprd.2023.54044.1020

چکیده

با توجه به اهمیت گردشگری هوشمند، به عنوان یکی از اساسی‌ترین منبع درآمد هدف این پژوهش تحلیل اسنادی مقالات معتبر داخلی در خصوص گردشگری هوشمند بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و روش آن فراتحلیل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مقالات علمی- پژوهشی است که در نشریات علمی-پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری در داخل کشور به چاپ رسیده است که به خاطر کم بودن تعداد آن‌ها (12 مورد) از روش تمام‌ شماری استفاده شده است. نتایج حاصله از تحلیل نشان می‌دهد که از سال 1396 تا به حال (1400) تنها 12 مقاله علمی پژوهشی در داخل کشور وجود دارد که این امر بیانگر کم توجهی به پژوهش در خصوص گردشگری هوشمند در کشور ایران است. همچنین نتایج حاصله نشان دهنده آن است که از نظر پراکنش جغرافیایی، شهر اصفهان در جایگاه نخست قراردارد و رشته مدیریت بخصوص مدیریت بازگانی بیشترین نقش را در زمینه گردشگری هوشمند در ایران داشته است. همچنین تمام مقالات حوزه گردشگری هوشمند در ایران به صورت چندبعدی یا همان کل‌نگری بوده است و چیرگی روش ترکیبی به روش پوزیتیویسم یا اثبات‌گرایی کاملا مشهود است. از دیگر یافته‌های پژوهش این است که روش گردآوری اکثر مقالات چاپ شده، اسنادی و ترکیبی (پرسشنامه و مصاحبه) بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها در اکثر مقالات با استفاده از آزمون تی‌تک نمونه‌ای، مدل معادلات ساختاری و مدل فراترکیب بوده است و در خصوص نرم‌افزارهای پرکاربرد در حوزه مقالات داخلی گردشگری هوشمند به نرم‌افزار SPSS به همراه Smart PLS می‌توان اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of Iranian Smart Tourism Papers

نویسندگان [English]

 • Yaser Gholizadeh 1
 • Iraj Teimouri 2
 • Rahim Heydari chianeh 2

1 Ph.D. student of geography and urban planning, Ares Campus, Tabriz, Iran

2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Smart tourism is a new applied term that describes the increasing dependence of tourism destinations, industries and different forms of tourists on new forms of information and communication technology that transform massive amounts of data into valuable propositions. Despite the growing importance of smart tourism, as one of the most basic sources of income for societies, not so many studies (especially inside the country) have been conducted in this regard. Therefore, the purpose of this research was document analysis of authentic domestic articles about smart tourism in an analytical way. The current research is descriptive-analytical and its method is analysis. The statistical population of this research includes all scientific-research articles that have been published in scientific-research publications approved by the Ministry of Science, Research and Technology in the country, and due to the small number of them (12 cases), the full enumeration method was used. The results of the analysis show that from 2016 to now (2021) there are only 12 scientific research articles in the country, which indicates the lack of attention to research on smart tourism in Iran. Also, the results show that in terms of geographical distribution, Isfahan city is in the first place and the field of management, especially Market management, has played the most important role in the field of smart tourism in Iran. Also the superiority of the combined method over positivism or positivism is quite evident. Another finding of the research is that the method of collecting most the printed articles was documentary and combined (questionnaire and interview). Also the data analysis in most of the articles has been using the typical T-Tech test, structural equation model and composite model, and regarding the widely used software in the field of domestic smart tourism articles, we can mention SPSS software along with Smart PLS.

کلیدواژه‌ها [English]

 • documentary analysis
 • intelligent tourism
 • analysis
 • Iran
 • دشت­لعلی، زهرا؛ علیقی، منصوره و نوربخش، کامران (1399)، ارائه الگوی کاربردی گردشگری هوشمند در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، گردشگری شهری، سال 7، شماره 2، صص 127-141.
 • شریفی، آزیتا و معماری، مهستی (1399)، بررسی تاثیر تحول دیجیتال و شهر هوشمند در تحقق گردشگری هوشمند، پژوهش­های گردشگری و توسعه پایدار، سال 3، شماره 12، صص 85-95.
 • ضیائی، محمود؛ دلشاد، علی؛ تقوی­فرد، محمدتقی؛ تاج­زاده، ابولفضل، (1399)، چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب، گردشگری و توسعه، سال 9، شماره 1، صص 188-213.
 • زنگوئی، فرنوش؛ محمدوندی­آذر، زهرا و صالحی، جمشید، (1399)، شناسایی مؤلفه­های هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران، مدیریت کسب وکار هوشمند، سال 8، شماره 32، صص 239-272.
 • دشت­لعلی، زهرا؛ علیقی، منصوره و نوربخش، کامران، (1399)، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند )با استفاده از رویکرد فراترکیب(، مدیریت کسب وکار، شماره 48، صص 196-212.
 • شفیعی، ساناز؛ رجبزاده، علی؛ حسنزاده، علیرضا و جهانیان، سعید (1396)، مقاصد گردشگری هوشمند: مرور سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم، تحقیقات بازاریابی نوین، سال 7، شماره 27، صص 95-116.
 • مولایی، فهیمه؛ زینب، کرکه­آبادی و کامیابی، سعید، (1399)، نیازسنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در شهر بندر انزلی، گردشگری شهری، سال 7، شماره 4، صص 49-60.
 • صالحی کجور، عظیم؛ رضوی، محمدحسین؛ امیرنژاد، سعید؛ محمدی، نصرالله و تقی پوران، محمدجواد (1399)، واکاوی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در صنعت ورزش مبتنی برتکنیک فراترکیب، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال 9، شماره 3، صص 101-119.
 • کوکبی، لیلا و برمایه­رو ، بهنود (1399)، هم­آفرینی فضای گردشگری هوشمند از طریق تعاملات اجتماعی ارائه مدل مفهومی سایبرپارک، گردشگری شهری، سال 7، شماره 1، صص 51-67.
 • قربانی، امیر؛ دانایی، ابولفضل؛ زرگر، محمد و همتیان، هادی (1398)، پست مدرنیسم و طراحی مدل سازمان هوشمند مدیریت گردشگری (موردمطالعه: دفاتر ارائه خدمات گردشگری و هتل­های سه ستاره شهر بیرجند)، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال 8، شماره 28، صص 50-69.
 • نادعلی، سوسن و سفیدچیان، سلمان، (1397)، توان سنجی گردشگری هوشمند با تأکید بر ضرورت ها و الزامات زیر ساختی (مطالعه موردی کلان شهر مشهد)، فضای گردشگری، سال 7، شماره 28، صص 125-139.
 • شفیعی، ساناز؛ رجبزاده، علی؛ حسنزاده، علیرضا و جهانیان، سعید (1399)، مقاصد گردشگری هوشمند: مرور سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم، مدیریت گردشگری، سال 15، شماره 49، صص 33-62.
 • ناطق پور، محمدجواد و فیروزآبادی، سیداحمد (1385)، شکل­گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر بر آن، نامه علوم اجتماعی، شماره 28، صص 160-190.
 • اجزاء شکوهی، محمد، شاکرمی، نعمت و منصورزاده، علی محمد (1397)، برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت پذیری منطقه­ای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT، فصلنامه مطالعات شهری، شماره 26، صص 30-17.
 • Delawar, Ali. (2012) [Theoretical and practical bases for research in the humanities and social sciences], Rush Publishing, Ninth edition, Tehran.
 • Nasrollahi, S. N, Mokhtari, H. and Sidin, M. (2012) .[ Metaanalysis: An Approach to the Integration and Evaluation of Information Science and Knowledge Research] Journal of Information Processing and Management, Vol. 29, No. 2, 316-293.
 • Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015a). Smart tourism: foundations and developments. Electronic Markets, 25(3), 179-188.
 • Gretzel, U., Werthner, H., Koo, C., & Lamsfus, C. (2015b). Conceptual foundations for understanding smart tourism ecosystems. Computers in Human Behavior, 50, 558-563.
 • Klichowski, Michal et al. (2015) CyberParks as a New Context for Smart Education: heoretical Background, American Journal of Educational Research, Vol. 3, No.12, pp.1-10.