نوع مقاله : مقاله علمی و پژوهشی

نویسنده

مربی و عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22034/jprd.2024.60196.1075

چکیده

امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی یکی از مهم‌ترین بارزه‌های یک محله سکونتی سالم محسوب شده و به ارتقای ایمنی و حس آرامش و نشاط در شهروندان منجر می‌شود. امینت کالبدی به حفظ جان و مال مردم گرایش داشته و با دسترسی به خدمات عمومی نیازهای روزمره آنان را برآورده می‌سازد. هدف این تحقیق سنجش تأثیر امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی بر ارتقای کیفیت سکونتی شهروندان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار پرسش‌نامه جهت تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات استفاده شده است و نمونه مورد مطالعه در تحقیق منطقه 4 شهر ارومیه می‌باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون که برای تمامی متغیرهای شاخص‌های امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی در ارتباط با کیفیت سکونتی مثبت و معنادار بدست آمده، می‌توان به این نتیجه رسید که با ارتقای شاخص-های امنیت مسکن می‌توان به ارتقای کیفیت سکونتی شهروندان کمک کرد، هر چند که این ارتباط چندان هم قوی نباشد. براساس نتایج بدست آمده میزان رضایت‌مندی عمومی از شاخص امنیت کالبدی در بین ساکنین منطقه 4 در حد پایینی بوده و برابر با 23/2 بوده‌است. در این بین رضایت‌مندی از عمر واحد مسکونی و کیفیت معابر اصلی با 14/2 و 27/1 از همه پایین‌تر است. میزان رضایت‌مندی از معیار دسترسی به خدمات شهری به جهت وجود گره‌های فعالیتی در این منطقه بالاتر از میانگین و برابر با 04/4 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Physical Security and Access to Public Services on the Feeling of Improving the Residential Quality of Citizens (Case Study: District 4 of Urmia City)

نویسنده [English]

  • Aram Khezerlou

Instructor and Faculty Member of Architecture Department, Architecture, Urban Planning & Art Faculty, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Physical security and access to public services are considered to be one of the most important features of a healthy residential neighborhood and lead to the promotion of safety and a sense of peace and vitality in citizens. Physical security tends to protect people's life and property and fulfills their daily needs by providing access to public services. The purpose of this research is to measure the impact of physical security and access to public services on improving the quality of living of citizens. The research method is descriptive-analytical and the questionnaire tool was used to analyze the information and the sample studied in the research is Region 4 of Urmia city. In this research, by using Pearson's correlation coefficient, which was obtained for all the variables of physical security indicators and access to public services in relation to positive and meaningful residential quality, it can be concluded that by improving housing security indicators, It is possible to help improve the living quality of citizens, although this relationship is not very strong. Based on the obtained results, the level of public satisfaction with the physical security index among the residents of region 4 was low and equal to 2.23. Meanwhile, satisfaction with the life of the residential unit and the quality of the main roads are the lowest with 2.14 and 1.27 respectively. The level of satisfaction with the criterion of access to urban services due to the presence of activity nodes in this area is higher than the average and is equal to 4.04.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Access to Public Services
  • Residential Quality
  • Weighted SWOT
- اقتداربختیاری، شهلا؛ سعیده زرآبادی، زهرا سادات و ماجدی، حمید. (1400). تأثیر مؤلفه های کالبدی- عملکردی بر امنیت عرصه‌های همگانی (مطالعه موردی: محله دوهزار بندرعباس). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 9 (35)، 27-56.
- الهامی، امیرحسین؛ برهانی، کاظم و پورطاهری، محمدامین. (1400). کاربرد روش دیماتل در ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهری مورد مطالعه: کلان‌شهر تهران. فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 25 (3)، 93-117.
- بزی، خدارحم و جواهری، عباس. (1390). بررسی افتراق مکانی- فضایی محله‌های شهر زابل در برخورداری از شاخص‌های مسکن سالم. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 22 (3)، 185-202.
- پروین، راحله و عالم، سارا. (1398). بررسی شاخصه‌های تأثیرگذار کالبد فضای شهری در حوزه امنیت با رویکرد ارتقاء حضور زنان. نشریه معماری شناسی، 2 (12)،  104-108.
- جعفری‌کریمی، اشکان؛ علی‌اکبری، اسماعیل و طالشی، مصطفی. (1400). نقش عوامل کالبدی- فضایی در امنیت فضای شهری (مطالعه موردی: مناطق 6 ،10و 12 کلان‌شهر تهران). فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 10 (37)، 83-98.
- حاتمی، یاسر و ذاکرحقیقی، کیانوش. (1399). تأثیرگذاری فضاهای کالبدی بر احساس امنیت اجتماعی در محلات شهری. مطالعه موردی: شهر همدان. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 10 (36)، 197-218.
- حاتمی­نژاد، حجت؛ آذری، اقبال و عطاران، فاطمه. (1400). تحلیل شاخص­های مسکن سالم در شهر مشهد. نشریه شباک، 7 (2)، 133-151.
- حیدری، رسول. (1396). پهنه‌بندی فضایی امنیت با تأکید بر کاربری اراضی شهری (موردمطالعه: محلات شهر کاشان). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 5 (19)، 77-112.
- زیاری، کرامت الله؛ رفیعی‌مهر، حسین و زارعی، جواد. (1399). سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق 2 و 16 شهری تهران). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 52 (1)، 1-15.
- زیویار، پروانه و درودی، محمدرضا. (1394). سنجش نقش عدالت فضایی بر امنیت مناطق 4 و 18 شهر تهران. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 3 (9)، 49-68.
- شاهین، سمیرا. (1400). ارزیابی سطح کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه: شهرک منظریه خمینی‌شهر). جغرافیا و مطالعات محیطی، 10 (40)، 101-122.
- صادقی، نرگس؛ سبحان‌اردکانی، سهیل و ذاکرحقیقی، کیانوش. (1395). ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به‌منظور افزایش حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک ساعی تهران). فصلنامه هویت شهر، 10 (27)، 65-74.
- عرفانی، سهراب؛ مبینی، علی؛ افتخاری، اصغر؛ مرادیان، محسن و دهقانی، جلال. (1401). الزامات تأمین امنیت در افق سند چشم‌انداز 1404. امنیت ملی، 12 (43)، 7-32.
- فلاح‌پور، شهاب؛ نظری، نوشین و فلاح‌پور، حجت. (1400). بررسی تأثیر فضای شهری بر احساس امنیت زنان (نمونه موردی: محله جهانگیرآباد خرم آباد). فصل‌نامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، 13 (48)، 121-141.
- گلی، علی؛ قاسم‌زاده، بهنام؛ فتح‌بقالی، عاطفه و رمضان‌مقدم، یاسمن. (1394). عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز). مطالعات راهبردی زنان، 18 (69)، 97-136.
- محمودی­آذر، امین. (1393). ارزیابی شاخص­های کیفیت زندگی شهری در محدوده قدیمی شهر ارومیه براساس شاخص­های مسکن مطلوب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) ، 1-123
- محمدی، زهرا و صباغ، صمد. (1395). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. مطالعات جامعه‌شناسی، 9 (31)، 87-104.
- Athens, J. (2004). Healthy Housing in Nicaragua: An Intersectoral Approach to
Improving Livelihoods. WCCN, (2),113-134
- Carmona, M. (2019). Principles for Public Space Design, Planning to do Better. Urban Des Int 24, 47-59.
- Chen, B. et al. (2015). Security Analysis of Urban Railway Systems: The Need for a Cyber- Physical Perspective. International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, 277-290.
- Cho, Ch. M. (2003). Study on Effects of Resident- Perceived Neighborhood Boundaries on Public Services: Accessibility & its Relation to Utilization: Using Geographic Information System focusing on the Case of Public Parks in Austin. Texas A & M University, Texas, 432-876
- Cicirelli, F., Guerrieri, A., Mastroianni, C., Spezzano, G., & Vinci, A. (2019). The Internet of Things for Smart Urban Ecosystems. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature,123-156
- Crockerl, T. F., Brown1, L., Clegg, A., Farley, K., Franklin, M., Simpkins, S., & Young, J. (2019). Quality of Life is Substantially Worse for Community Dwelling Older People Living with Frailty: Systematic Rreview and Meta-Analysis. Quality of Life Research, (28), 2041-2056.
- Epley, D., & Menon, M. (2008). A Method of Assembling Cross- Sectional Indicators into a Community Quality of Life. Social Indicators Research, 88 (2), 281-296.
- Kaklauskas, A., Zavadskas, E.K., Radzeviciene, A., Ubarte, I., Podviezko, A., Podvezko, V., Kuzminske, A., Banaitis, A., Binkyte, A., & Bucinskas, V. (2018). Quality of City Life Multiple Criteria Analysis. Cities, (72), 82-93.
- Mahrous, A., Moustafa, Y., & Aboul, M. (2018). Physical Characteristics and Perceived Security in Urban Parks: Investigation in the Egyptian Context. Ain Shams Engineering Journal, 9 (4), 3055-3066.
- Mccrea, R., Shyy, T. K., & Stimson, R. (2006). What is the Strength of the Link between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life? Applied Research in Quality of Life, (1), 79-96.
- Mihinjac, M., & Saville, G. (2019). Third-Generation Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). Social Sciences, 8 (6), 1-20.
- Netto, V. (2017). The Social Fabric of Cities. Abingdon Oxon: Routledge, 281-296.
- Pal, A. K., & Kumar, U. C. (2005). Quality of Life Concept for the Evaluation of Societal Development of Rural Community in West Bangal, India. Rural Development, 15 (2), 83-93.
- Savas, E.S. (2013). On Equity in Providing Public Services. Management Science, 24 (8), 800-808.
- Streimikiene, D. (2015). Housing Iindicators for Assessing Quality of Life in Lithunia, Intelek Tine Ekonomika, Intellectual Economic. Intellectual Economics, 8 (1), 25-41.
Tiran, J. (2016). Measuring Urban Quality of Life: Case Study of Ljubljana. Acta Geographica Slovenica, 56 (1), 57-73.
- Zotova O.Y. (2023). Subject-Spatial and Physical Urban Environment as a Condition for the Psychological Security of Urban Residents. Journal of Psychology and Pedagogics, 20 (2), 352-373.