مقاله علمی و پژوهشی طراحی شهری
بازشناسی مولفه های دستور زبان طراحی شهری منطقه سیستان

اصغر مولایی؛ سارا راشکی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55790.1040

چکیده
  زبان در حوزه شهرسازی می تواند دارای واژگان دستور زبان و قواعد و مفاهیمی مربوط به مولفه های مختلف باشد که این قواعد و دستور زبان حاوی تجارب و الگوها و روش هایی در خلق فضا و توده و آفرینش مکان های عمومی و خصوصی و به طور کلی بافت شهری است که با استفاده از فرهنگ، اقلیم و فناوری های ساخت و ساز در طول زمان ایجاد شده است. این پژوهش با هدف استخراج ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
شناخت و بررسی شاخص‌های کمی و کیفی موثر در برنامه‌ریزی فضای سبز شهری(نمونه موردی: منطقه یک شهر خوی)

لیلا رحیمی؛ سمانه زالی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، صفحه 19-32

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57473.1055

چکیده
  مهم‌ترین مرحله در برنامه‌ریزی فضای سبز، تعیین الگوی فضای سبز مناسب برای شهر می‌باشد. با توجه به اهم این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در برنامه‌ریزی فضای سبز شهری؛ همچنین شناخت شاخص‌های کمی و کیفی فضای سبز شهری منطقه یک شهر خوی شکل گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی، رویکرد حاکم بر آن توصیفی-تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری؛ ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی تأثیر ثبت جهانی بازار تبریز بر توسعه گردشگری شهر تبریز

ابوالفضل قنبری؛ رحیم حیدری چیانه؛ فرزین رموزی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، صفحه 33-49

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55056.1024

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این سؤال است ثبت جهانی بازار تبریز بر توسعه گردشگری و اقتصادی این بازار تأثیر دارد یا خیر؟. بر این اساس فرضیه‌هایی مطرح و مدل مفهومی برای تحقیق طراحی شد. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات اسنادی و میدانی می‌باشد. نمونه آماری با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 384 پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
واکاوی سیاست‌گذاری یکپارچه تأمین مسکن نمونه موردی اردبیل

راضیه عبدالهی؛ محمدعلی خلیجی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، صفحه 51-67

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57152.1052

چکیده
  سیاست یکپارچه مسکن یکی از چالش های مهم در حوزه شهرسازی است. زیرا دولت ها می توانند با ایفای نقش مثبت در محیط جدید جهانی، توسعه پایدار و محیط زیستی را برای مردم خود فراهم کنند. از این رو در ده سال اخیر موضوع مدیریت مسکن در بسیاری از بخش ها بحث های مختلفی را در مورد اثربخشی و قانونی بودن آن به خود جلب کرده است. امروز در غیاب سیاست‌های کارآمد ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی روستایی
واکاوی نقش امنیت اجتماعی در سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی در مناطق مرزی شهرستان قصر شیرین

محمد اکبرپور؛ مهسا شهبازی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، صفحه 69-81

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57829.1058

چکیده
  احساس امنیت اجتماعی به عنوان یک پدیده روان شناختی و اجتماعی، تحت تأثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انسان ها برای دست یابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی ، نیازمند آن هستند و احساس امنیت پیش نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جامعه در ارتباط است. آگاهی ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی تطبیقی سه دوره توسعه خیابان شهید بهشتی کرج از منظر شاخص های موثر در ارتقا کیفیت محیطی

سارا ساحلی؛ رسول قربانی؛ فیروز جعفری

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55533.1036

چکیده
  کیفیت محیطی یک مفهوم چند بعدی است که با مفاهیمی هم چون کیفیت زندگی، کیفیت مکان، ادراک و رضایت شهروندی، نقاط مشترکی دارد. می‌توان ارتقا کیفیت محیطی را یکی از مهم‌ترین وظایف برنامه ریزان و طراحان حوزه شهری دانست. خیابان‌های شهری به‌عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده ساختار شهرها، که تاثیر اصلی در ارتقا یا کاهش کیفیت محیطی شهر دارند، ...  بیشتر