نوع مقاله : مقاله علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه تبریز،تبریز، ایران

10.22034/jprd.2023.55434.1032

چکیده

مصرف انرژی مسکونی یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های مصرف انرژی در جهان است و در میان تمام مصرف‌های انرژی، مصرف انرژی ساختمان بیشترین سهم را دارا می باشد که بیشترین انتشار کربن را به خود اختصاص می دهد. هدف پژوهش حاضر نیز تحلیل تأثیر پارامترهای کاهش میزان مصرف انرژی در مسکن شهری است تا ضمن شناسایی پارامترهای تأثیرگذار در کاهش میزان مصرف انرژی مسکن شهری در منطقه چهار تبریز، راهکارهای عملی برای بهبود و کاهش میزان مصرف انرژی در واحدهای مسکونی در منطقه 4 شهر تبریز شود. پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت و روش پژوهش از نوع ترکیبی کیفی-کمّی است. بخش کیفی شامل شناسایی پارامترهای تأثیرگذار در کاهش مصرف انرژی مسکن شهری در منطقه 4 شهر تبریز از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک پژوهش و انجام تحلیل دلفی با مشارکت 15 متخصص دانشجویان دکتری، کارشناسان ادارة مسکن راه و شهرسازی تبریز و کارشناسان امور مسکن، اساتید دانشگاه به‌عنوان اعضای پانل است. در بخش کمّی با استفاده از مدل تحلیل معادلات ساختاری، نوع مؤلفه‌ها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر مؤلفه‌ها مشخص‌شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده از مدل تحلیل عاملی تأییدی، تمامی شاخص‌های آشکار رابطة قوی بین متغیر پنهان خود دارند؛ به‌طوری‌که شاخص‌های ترکیب خانوار به ترتیب پارامترهای سن سرپرست خانوار (925/0)، تعداد اعضای خانواده 7 ساله یا کمتر(900/0)، تعداد اعضای خانواده 21 تا 8 ساله (833/0)، تعداد اعضا خانوار (828/0)، تعداد اعضای خانواده 22 تا 59 ساله (827/0)، تعداد اعضای خانواده 60 ساله و بیشتر (818/0) را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explanation of parameters affecting the reduction of energy consumption in urban housing (case study: District 4 of Tabriz city)

نویسندگان [English]

 • Iraj Teimouri 1
 • Firouz Jafari 2
 • Zahra Vakili 3

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Tabriz

2 Associate Professor of the Education Department of Geography and Urban Planning of Tabriz University

3 Master of Geography and Urban Planning, University of Tabriz , Tabriz, Iran

چکیده [English]

Residential energy consumption is one of the largest areas of energy consumption in the world, and among all energy consumption, building energy consumption has the largest share, which accounts for the most carbon emissions. The aim of the current research is to analyze the effect of the parameters of reducing energy consumption in urban housing in order to identify the effective parameters in reducing the energy consumption of urban housing in Chahar region of Tabriz, and to find practical solutions to improve and reduce energy consumption in residential units in region 4 of Tabriz city. . The present research is of applied type in terms of its purpose and qualitative-quantitative in terms of its nature and research method. The qualitative part includes the identification of influential parameters in reducing the energy consumption of urban housing in the 4th district of Tabriz city by examining the theoretical and theoretical bases of the research and conducting a Delphi analysis with the participation of 15 experts of doctoral students, experts of the Road Housing and Urban Development Department of Tabriz and housing experts, university professors as panel members. In the quantitative part, using the structural equation analysis model, the type of components has been determined according to the influence and effectiveness on other components. Based on the results obtained from the confirmatory factor analysis model, all the manifest indicators have a strong relationship between their hidden variables; So that the household composition indicators include the age of the head of the household, the number of family members aged 7 or less, the number of family members aged 21 to 8, the number of family members, the number of family members aged 22 to 59, the number of family members aged 60 and over. have given.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reducing energy consumption
 • urban housing
 • Tabriz
 • district four
 • حاجی‌پور، خلیل. و فروزان، نرجس. (1393). بررسی تاثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی عملکردی در بخش مسکونی، نمونه موردی: شهر شیراز.نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 19(4)، صص 17-26.
 • رضاپور، کامبیز. (1385)، مبانی صرفه‌جویی و اصول مدیریت انرژی، تهران: سازمان بهره‌وری انرژی ایران.
 • رفیعیان، مجتبی. مسعودی راد، ماندانا. رضائی، مریم. و مسعودی راد، مونا. (1393). سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر مورد شناسی: مهرشهر زاهدان. جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای, 4(12), 135-150.
 • قلی زاده، علی اکبر. و براتی، جواد (1391)، تحلیل عوامل موثر بر مصرف انرژی خانکی و برق مصرفی خانوار در ایران با تأکید بر بهره وری انرژِی). فصلنامه پژوهشی علمی اقتصاد و تجارت نوین، دوره 7، شماره 25، صص 167.
 • کاظمیان، غلامرضا. رسولی، افشین. و خزایی، محمد مهدی. (1396). جایگاه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در زیست پذیرانه کردن شهرها، مطالعه موردی شهر تهران. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری, 8(29), 99-118.
 • ناصری، آیت. و مهرگان، آرش (1396)، بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژی (مطالعه موردی شهر خرم آباد)، دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران، دوره: 8، شماره: 14.
 • Jung, D. K., Lee, D. H., Shin, J. H., Song, B. H., & Park, S. H. (2013). Optimization of energy consumption using BIM-based building energy performance analysis. In Applied Mechanics and Materials (Vol. 281, pp. 649-652). Trans Tech Publications Ltd.
 • Yang, L., Yan, H., & Lam, J. C. (2014). Thermal comfort and building energy consumption implications–a review. Applied energy, 115, 164-173.
 • Li, G., Kou, C., & Wang, H. (2019). Estimating city-level energy consumption of residential buildings: A life-cycle dynamic simulation model. Journal of environmental management, 240, 451-462.
 • Pérez-Lombard, L., Ortiz, J., & Pout, C. (2008). A review on buildings energy consumption information. Energy and buildings, 40(3), 394-398.
 • Choi, J., Shin, J., Kim, M., & Kim, I. (2016). Development of openBIM-based energy analysis software to improve the interoperability of energy performance assessment. Automation in Construction, 72, 52-64.
 • Lampret, M., Bukovec, V., Paternost, A., Krizman, S., Lojk, V., & Golobic, I. (2007). Industrial energy-flow management. Applied energy, 84(7-8), 781-794.
 • Coyle, E. D., & Simmons, R. A. (2014). Understanding the global energy crisis. Purdue University Press.
 • Thomas, W. D., & Duffy, J. J. (2013). Energy performance of net-zero and near net-zero energy homes in New England. Energy and Buildings, 67, 551-558.
 • Szafranko, E. (2022). Assessment of the economic efficiency of energy‐saving projects, methodology based on simple and compound methods. Energy Science & Engineering, 10(2), 423-438.
 • Alkaff, S. A., Sim, S. C., & Efzan, M. E. (2016). A review of underground building towards thermal energy efficiency and sustainable development.Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 692-713.
 • Person ML, Roos A, Wall M (2006). In Flaence of window size on the energy balance of low enrgy houses, Energy and Baildhgs, Nol. 38, pp. 181-188.
 • Brounen, D., Kok, N., & Quigley, J. M. (2012). Residential energy use and conservation: Economics and demographics.European Economic Review, 56(5), 931-945.
 • Yu, J., Yang, C., & Tian, L. (2008). Low-energy envelope design of residential building in hot summer and cold winter zone in China.Energy and Buildings, 40(8), 1536-1546.
 • Costa, D. L., & Kahn, M. E. (2011). Electricity consumption and durable housing: understanding cohort effects. American Economic Review, 101(3), 88-92.
 • Valenzuela, C., Valencia, A., White, S., Jordan, J. A., Cano, S., Keating, J., & Potter, L. B. (2014). An analysis of monthly household energy consumption among single-family residences in Texas, 2010.Energy Policy, 69, 263-272.