نوع مقاله : مقاله علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

10.22034/jprd.2023.57396.1054

چکیده

توسعه شهری هنوز هم یکی از موضوعات مهم قرن بیست‌ و یکم است. با این حال بسیاری از شهرهای جهان با مشکل نابرابری دست و پنجه نرم می‌کنند. برای ساخت محیط‌های شهری هوشمند، فراگیر، قابل زندگی و پایدار می‌باید از تکنولوژی و ابتکار عمل در کنار هم کمک گرفت. مقاله حاضر به بررسی هوشمندسازی بازار سنتی تبریز می پردازد. آن‌چه که این مطالعه را با اهمیت می سازد این است که بازار تبریز به‌رغم مواجه با مسایل و مشکلات ناشی از عصر مدرن، هنوز بیش از هر عنصر دیگر در سازمان فضایی و کالبدی شهر ایفای نقش می نماید. این تحقیق برای نیل به اهداف از روش های کمی و کیفی بهره برد. در بخش کمّی از ابزار پرسشنامه‌ی با40 نفر از افراد دارای صلاحیت کافی در امر بازار استفاده شد که از طریق روش دلفی تدوین شده بود. در بخش کیفی نیز به روش مصاحبه عمیق و نیمه عمیق اقدام شده و تحلیل داده‌ها از طریق پدیدارشناسی بوده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که در راستای ارتقاء کیفیت و هوشمندسازی بازار تبریز، اصول و معیارهایی چون حکمروایی، ساخت و ساز، فناوری و شهروند هوشمند با داشتن امتیاز متوسط به بالا، اهمیت خاص دارند. از این رو، بسط هوشمندسازی از طریق سیاست‌ها، توسعه زیرساخت های ارتباطی، آموزش لازم، ، گسترش تحقیقات توسعه فناوری و توجه به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص تجارت الکترونیک و ... در کنار توسعه کیفی و ارتقای فضاهای فیزیکی و کالبدی و توجه به ارزش های تاریخی بازار می تواند حایز ارزش بیشتری گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Feasibility of smartening Grand Bazaar of Tabriz

نویسندگان [English]

 • Nahideh Rezaei 1
 • Farzin Haghparast 2
 • Rahmat Mohammadzade 3

1 PhD in Islamic Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts

2 Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran

3 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Civil Engineering, Tabriz University

چکیده [English]

Urban development is still one of the crucial topics of the 21st century. However, many cities around the world struggle with inequality issues. The use of technology and innovative approaches is essential to create intelligent, inclusive, livable, and sustainable urban environments. This article examines the smartification of the Grand Bazaar of Tabriz. What makes this study significant is that despite facing the challenges and issues of the modern era, the Tabriz market continues to play a more prominent role than any other element in the spatial and physical organization of the city. This research utilizes both quantitative and qualitative methods to achieve its objectives. In the quantitative section, a questionnaire was administered to 40 qualified individuals involved in the Bazaar using the Delphi method. Deep and semi-structured interviews were conducted in the qualitative section, and data analysis was performed through phenomenology. The study results indicate that in enhancing the quality and smartification of the Tabriz Bazaar, principles and criteria such as governance, construction, technology, and intelligent citizens play a significant role with a medium to high importance rating. Therefore, expanding smartification through policies, developing communication infrastructures, providing the necessary education, promoting research and technological development, and focusing on startups and knowledge-based companies in the field of e-commerce, alongside qualitative development and improvement of physical spaces and attention to historical values of the market, can contribute to its more incredible value.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feasibility
 • smartening
 • Grand Bazaar
 • Tabriz
 • رضائی، ناهیده، حق پرست، فرزین، ورحمت محمدزاده. 1400. تحلیلی بر سیر تحول فضاهای تجاری معاصر شهر تبریز با تاکید بر بازار سنتی، فصلنامه پژوهش­های بوم شناسی شهری، شماره 25، دوره 12: 143-123
 • صامعی، ناصر، و بهروز قاسمی .1388. بازار ایرانی؛ تجربه­ای در مستند سازی بازارهای ایران. تهران: جهاد دانشگاهی.
 • عالمی، علی، مهدی مشکی، و عباس علیمردانی. 1393. «طراحی و بررسی روایی - پایایی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده جهت تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر». مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 4: 53-45.
 • کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری ،1389، اصول بازاریابی، مترجم: مهدی زارع، تهران: مهرجرد: مدیر فردا
 • لک، آزاده .1393. کاربرد نظریه زمینه‌ای در پژوهش‌های طراحی شهری. نشریه صفه 64: 60-43.
 • مقتدری، فریناز، 1398، چارچوب مفهومی طراحی شهری برای نسل جدید شهرهای هوشمند (چاپ اول)، تهران: انتشارات آذرخش
 • مهندسین مشاور نقش محیط .1392. طرح جامع تبریز، جلد چهارم: شناخت شهر.
 • Aazam, M. Cloud-based smart waste management for smart cities, 2016 IEEE 21st International Workshop on Computer Aided Modelling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD), DOI: 10.1109/ CAMAD.2016.7790356.
 • Al Sharif, R, Pokharel, Sh. (2022). Smart City Dimensions and Associated Risks: Review of literature, Sustainable Cities and Society, 77. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.10354
 • Appio, F., P.; Lima, M.; Paroutis, S. (2019). Understanding Smart Cities: Innovation ecosystems, technological advancements, and societal challenges, Technological Forecasting and Social Change, 142:1-14, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.12.018.
 • Bakıcı, T., Almirall, E., & Wareham, J. 2013. A smart city initiative: The case of Barcelona. Journal of the Knowledge Economy, 4(2), 135–148. https://doi.org/ 10.1007/s13132-012-0084-9
 • Caragliu A, Del Bo C, Nijkamp P (2009) Smart cities in Europe. Research memoranda series 0048. VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics, Amsterdam
 • Camero, A, Alba, E (2019). Smart City and information technology: A review Andrés Camero. Cities, 93:84-94
 • Chatterjee, S. (2018). Success of IoT in smart cities of India: an empirical analysis, Govern. Inf. Q. 35, 349–361, https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.05.002.
 • Choque, L. Diez, A. Medela, L. Mu˜noz, Experimentation management in the co-created smart-city: incentivization and citizen engagement, Sensors 19 (2) (2019) 1–18, https://doi.org/10.3390/s19020411.
 • Ferraro, S. 2013. Smart Cities, Analysis of a Strategic Plan. (Master thesis).
 • Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., & Meijers, E. (2007). City-ranking of European medium-sized cities. Cent. Reg. Sci. Vienna UT, 1-12.
 • Giovannella, C. 2013. Territorial Smartness and Emergent Behaviors. Systems and Computer
 • Science (ICSCS) (pp. 170-176). IEEE. doi:10.1109/ IcConSCS.2013.6632042.
 • Han, H., Hawken, S. (2018). Introduction: Innovation and identity in next-generation smart cities, City, Culture and Society, 12, 1-4.
 • Hollands R (2016) Beyond the corporate smart city?: glimpses of other possibilities of smartness. In: Marvin S, Luque-Ayala A, McFarlane C (eds) Smart urbanism: utopian vision or false dawn? Routledge, London
 • Håvard Haarstad, Marikken W. Wathne. (2019). Are smart city projects catalyzing urban energy sustainability?, Energy Policy,129: 918-925, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.03.001.
 • ICHHTO (Iranian cultural heritage, handicrafts and tourism organization).)2009(, World Heritage nomination dossier of Tabriz Historical Bazaar Complex, Tehran: Deputy of Cultural heritage.
 • Ismagilova, E., Hughes, L., Dwivedi, Y. K., & Raman, K. R. (2019). Smart cities: Advances in research—An information systems perspective. International Journal of Information Management, 47, 88–100. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.004.
 • Khan, LU. (2020), Edge-computing-enabled smart cities: a comprehensive survey, IEEE Internet of Things Journal, DOI: 10.1109/JIOT.2020.2987070
 • Khatoun, R, Zeadally, S (2016). Smart cities: Concepts, architectures, research opportunities. Communications of the ACM, 59(8):46-57
 • Levy, J.M. (2013). Contemporary Urban Planning, Pearson, New Jersey.
 • Lim, C., Kim, K., Maglio, P., P. (2018). Smart cities with big data: reference models, challenges, and considerations, Cities, 82, 86-99.
 • Lombardi, P., Giordano, S., Caragliu, A., Del Bo, C., Deakin, M., Nijkamp, P. et al. (2011). An advanced triple-helix network model for smart cities performance. http://degree. ubvu.vu.nl/repec/vua/wpaper/pdf/20110045.pdf.
 • Kitchin, R. 2014. The real-time city? Big data and smart urbanism. GeoJournal, 79(1), 1–14. https://doi.org/10.1007/s10708-013-9516-8.
 • Martin, Chris J., James Evans, and Andrew Karvonen. 2018. "Smart and sustainable? Five tensions in the visions and practices of the smart-sustainable city in Europe and North America." Technological Forecasting and Social Change 133: 269-278.
 • Marvin, S, Luque-Ayala A, McFarlane C (eds) (2015) Smart urbanism: utopian vision or false dawn? Routledge, London
 • Matos, F., Vairinhos, V.M., Dameri, R.P. and Durst, S. (2017), Increasing smart city competitiveness and sustainability through managing structural capital, Journal of Intellectual Capital, 18 (3): 693-707. https://doi.org/10.1108/JIC-12-2016-0141
 • Mondschein, J. (2021). Smart cities as large technological systems: overcoming organizational challenges in smart cities through collective action, Sustain. Cities Soc. 67 102730, https://doi.org/10.1016/j.scs.2021. 10273
 • Mora, L., Bolici, R., & Deakin, M. (2017). The first two decades of Smart-City research: A Bibliometric analysis. Journal of Urban Technology, 24(1), 3–27.
 • Radu, L.-. D. (2020). Disruptive Technologies in Smart Cities: A Survey on Current Trends and Challenges. Smart Cities, 3(3), 1022–1038. https://doi.org/10.3390/smartcities303005
 • Ruhlandt, R. W. S. 2018. The governance of smart cities: A systematic literature review. Cities (London, England), 81, 1–23. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.014.
 • Silva, B. N., Khan, M., & Han, K. (2018). Towards sustainable smart cities: A review of trends, architectures, components, and open challenges in smart cities. Sustainable Cities and Society, 38, 697–713. https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.01.053. August 2017.
 • Sim J., and C. Wright. 2000. Research in Health Care. UK: Nelson Thornes Ltd
 • Soyata,T. Habibzadeh, H. Ekenna, C. Nussbaum, B. Lozano, J. Smart city in crisis: technology and policy concerns, Sustain. Cities Soc. 50 (October 2018) (2019) 101566, https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101566
 • Su, K., Li, J., & Fu, H. (2011). Smart city and the applications 2011 International Conference on Electronics, Communications and Control (ICECC).
 • Sutriadi, R. Noviansyah, A (2021). City thematic approach to achieve liveable city: case study of Bandung City. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Published by IOP Publishing
 • Polit, D., and C. Beck. 2006. “The content validity index: Are you sure you know what’s being reported? Critique and recommendations.” Research in Nursing and Health (29): 489-497.
 • Rao, S.K. (2018). Impact of 5G technologies on smart city implementation, Wireless Pers. Commun. 100, 161–176, https://doi.org/10.1007/s11277-018-5618-4.
 • Yep, H. 2017. The effects of successful ICT-based smart city services: From citizens’ perspectives. Government Information Quarterly, 34(3), 556–565. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.05.001
 • Yigitcanlar, T, Md. Kamruzzaman, Buys, L., Giuseppe Ioppolo, Jamile Sabatini Marques, Eduardo Moreira da Costa, JinHyo Joseph Yun. (2018). Understanding ‘smart cities’: Intertwining development drivers with desired outcomes in a multidimensional framework, Cities, 81, 145-160. https:// org/10.1016/j. cities. 2018.04.003.