نوع مقاله : مقاله علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران، ایران

2 موسسه آموزشی چرخ نیلوفری آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

همه‌گیری به معنای اپیدمی گسترده بیماری‌های مسری به‌طور هم‌زمان در چندین قاره‌ جهان است، با آغاز همه‌گیری کووید- 19 همه مناسبات جهانی ازجمله مسائل شهری دچار دگرگونی عظیمی شدند و با تعطیلی برخی کسب‌وکارها، مدارس و دانشگاه‌ها و دیگر مکان‌های عمومی، شهرها سکوتی طولانی‌مدتی را تجربه کردند. با توجه به اهمیت مبحث پاسخ‌دهی فضاهای شهری (خیابان‌ها) و ضرورت انجام چنین مطالعاتی در حوزه برنامه‌ریزی شهری، مرتبط با شرایط ایجادشده درنتیجه بیماری‌های همه‌گیر، مقاله‌ پیش رو به دنبال بررسی تأثیر بیماری‌های همه‌گیر به‌طور خاص کووید- 19 بر برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی ازلحاظ بازنگری بر طراحی فضاهای شهری از بُعد پاسخ‌دهی خیابان‌ها در شرایط اوج بیماری بامطالعه‌ نمونه‌های بین‌المللی و تحلیل آن‌ها با ماتریس سوات و تکنیک QSPM در راستای یافتن راهبردهایی جهت افزایش پاسخ‌دهی این فضاها در کلان‌شهر تبریز در شرایط ویژه‌ ذکرشده است. تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های موردنظر، بر اساس روش در پیش‌گرفته شده این پژوهش نشان داد که رویکرد، جهت بهبود شرایط خاص همه‌گیری‌ها در این حوزه باید با توجه بیشتر به نقاط قوت موجود و بهره‌برداری از فرصت‌ها دنبال شود، همچنین مؤلفه‌های فاصله‌گذاری، محدود کردن دسترسی سواره، تقویت حالت‌های فعال و افزایش دسترسی به فضاهای سبز به‌عنوان مؤثرترین شاخص‌های این پژوهش معرفی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis on the revising the design of the urban spaces (Streets) in Tabriz metropolis in time of the pandemics spreading using the SWOT and QSPM matrix methods

نویسندگان [English]

 • Anahita Azadgar 1
 • Haniyeh Yousefi shahir 2

1 M.sc student, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tarbiat Deir Shahid Rajaee University, Tehran, Iran

2 Charkhe Nilofaryeh Azarbaijan,Tabriz,Iran

چکیده [English]

Pandemic can be defined as a widespread epidemic of contagious diseases in several continents of the world at the same time. When the pandemic hit the world, all global relations, including urban issues, underwent a huge transformation, and with the closure of some businesses, schools and universities, and other public places, cities experienced a long-term silence. Considering the importance of the topic of urban spaces (streets) responsiveness and the necessity of conducting such studies in the field of urban planning, the present article seeks to investigate the effect of epidemic diseases, especially Covid-19, on urban planning and urban development from the perspective of revisioning it and at the scale of design of urban spaces from the aspect of street responsiveness in the peak of disease conditions by studying international examples and analyzing them with SWAT matrix and QSPM technique in order to find strategies to increase the responsiveness of these spaces in the metropolis of Tabriz in the mentioned special conditions. The analysis of the desired indicators, based on the method adopted in this research, showed that the approach, in order to improve the special conditions of epidemics in this area, should be followed by paying more attention to the existing strengths and taking advantage of the opportunities, as well as the components of distance, limiting the access of vehicles, strengthening Active modes and increasing access to green spaces are introduced as the most effective indicators of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid 19
 • Epidemics
 • SWOT
 • Street responsiveness
 • جلیلی صدرآباد, سمانه، شیعه, اسماعیل، نوروزی پور فیروز، مهدیه،  مینوسپهر،  مریم،  بیات، رضا. (1400). بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم‌توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران). اقتصاد و برنامه ریزی شهری ، 2(3), 169-186. doi: 10.22034/UE.2021.02.03.05
 • شریفیان بارفروش، س.، و مفیدی شمیرانی، س. (1393). معیارهای شاکله بوم شهر از دیدگاه نظریه پردازان. باغ نظر، 11(31), 99-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=233033
 • غلامی, حمیده, پناهی, علی, احمدزاده, حسن. (1401). تحلیل اثرات مخاطرات محیطی بیولوژیکال بر فضاهای شهری با تأکید بر پاندمی کرونا (مطالعه موردی: شهر تبریز). جغرافیا و مطالعات محیطی، 11(41), 143-154.
 • قاسمی، ا. (1399). پیامدهای کرونا بر شهر و شهرسازی آینده. ارزیابی تاثیرات اجتماعی، 1، (2 (ویژه نامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا-کووید 19) )، 227-253. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=507295
 • Anupam Nanda Professor of Urban Economics and Real Estate. (2022, February 16). Superblocks: Barcelona's car-free zones could extend lives and Boost Mental Health. The Conversation. Retrieved March 4, 2022, from https://theconversation.com/superblocks-barcelonas-car-free-zones-could-extend-lives-and-boost-mental-health-123295
 • Bac, Dorin Paul. (2008). A history of the concept of sustainable development: Literature review. 17.
 • Barbarossa, Luca. (2020). The post pandemic city Challenges and Opportunities for a Non-Motorized Urban Environment. An Overview of Italian Cases. Sustainability. 12. 7172. 10.3390/su12177172.
 • Beatley, Tim & Newman, Peter. (2013). Biophilic Cities Are Sustainable, Resilient Cities. Sustainability. 5. 3328-3345. 10.3390/su5083328.
 • Bentley, I. (1985). Responsive environments: A manual for designers. London: Architectural Press.
 • Bereitschaft, Bradley & Scheller, Daniel. (2020). How Might the COVID-19 Pandemic Affect 21st Century Urban Design, Planning, and Development?. Urban Science. 4. 56. 10.3390/urbansci4040056.
 • Bliss, L., 2020. Mapping How Cities Are Reclaiming Street Space [WWW Document]. CityLab. URL https://www.citylab.com/transportation/2020/04/coronavirus-city-street-public-transit-bike-lanes-covid-19/609190/(accessed 4.8.20).
 • Carman, T. Outdoor dining has helped restaurants avoid disaster. But winter is coming. The Washington Post, 28 September 2020. Available online: https://www.washingtonpost.com/road-to-recovery/outdoordining-winter-coronavirus/2020/09/25/a603ac6c-_60-11ea-8d05-9beaaa91c71f_story.html(accessed on 13 October 2020).
 • CARR, S., ET AL. (1992): Public space, Cambridge, Cambridge University Press, 420
 • Department for Levelling Up, Housing and Communities and Ministry of Housing, Communities & Local Government. (2020). Coronavirus (Covid-19): Safer public places - managing public outdoor settings.
 • Gatarić, Dragica & Belij, Marija & Djercan, Bojan & Filipovic, Dejan. (2019). The origin and development of Garden cities: An overview. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2019. 33-43. 10.5937/zrgfub1901033G.
 • Gregoire, Bruce & Clausen, John. (2011). Effect of a modular extensive green roof on stormwater runoff and water quality. Ecological Engineering. 37. 963-969. 10.1016/j.ecoleng.2011.02.004.
 • Harirchian, Minoo & Esmaeili, Maral & Kermanshahi, Shahab. (2018). A New Perspective on Urban Street Design.
 • Ink, S. (2021, January 6). Streets for pandemic response & recovery. National Association of City Transportation Officials. Retrieved February 18, 2022, from https://nacto.org/publication/streets-for-pandemic-response-recovery/
 • Litman, T. (2020). Pandemic-Resilient Community Planning. Victoria Transport Policy Institute.
 • Lydon, M., Garcia, A., 2015. Tactical Urbanism. Island Press, Washington, DC.
 • Matthew Carmona. (2020, April 13). 71. Coronavirus, home, public space, and the extraordinary times in which we live. Matthew Carmona. Retrieved October 9, 2021, from https://matthew-carmona.com/2020/04/14/71-coronavirus-home-public-space-and-the-extraordinary-times-in-which-we-live/.
 • Matthew Carmona. (2020, June 30). 73. investing in (post-COVID) street appeal. Matthew Carmona. Retrieved October 9, 2021, from https://matthew-carmona.com/2020/07/01/73-investing-in-post-covid-street-appeal/.
 • Matthew Carmona. (2020, October 10). home comforts: Stress testing our homes and neighbourhoods during the covid-19 lockdown. Matthew Carmona. Retrieved October 9, 2021, from https://matthew-carmona.com/2020/10/12/76-home-comforts-stress-testing-our-homes-and-neighbourhoods-during-the-covid-19-lockdown/.
 • Outbreak: 10 of the worst pandemics in history. MPH Online. (2021, August 31). Retrieved January 28, 2022, from https://www.mphonline.org/worst-pandemics-in-history/
 • Pucher, J.; Buehler, R.Walking and cycling for healthy cities. Built Environ. 2010, 36, 391–414.
 • Qiu, Wuqi & Rutherford, Shannon & Mao, A. & Chu, Cordia. (2017). The Pandemic and its Impacts. Health, Culture and Society. 9. 1-11. 10.5195/HCS.2017.221.
 • Quick-build for Complete Streets Webinar series. Metropolitan Transportation Commission. (2021, September 20). Retrieved October 9, 2021, from https://mtc.ca.gov/planning/transportation/complete-streets/quick-build-complete-streets-webinar-series.
 • Rice, Louis. (2020). After Covid-19: Urban Design as Spatial Medicine. Urban Design International. 10.1057/s41289-020-00142-6.
 • Rueda, S., 2019. Superblocks for the Design of New Cities and Renovation of Existing Ones: Barcelona’s Case, in: Nieuwenhuijsen, M., Khreis, H. (Eds.), Integrating Human Health into Urban and Transport Planning. Springer, pp. 135–153. doi:10.1007/978-3-319-74983-9
 • Shrivastava, Ritu & Sharma, Anupama. (2012). Smart Growth: A Modern Urban Principle. Architecture Research. 1. 8-11. 10.5923/j.arch.20110101.02.
 • Smith, J. R. (2021, May 3). Is 'Friluftsliv' the new 'hygge'? the Norwegian concept of open-air living could help us this winter. Travel. Retrieved October 9, 2021, from https://www.nationalgeographic.com/travel/article/how-norways-friluftsliv-could-help-us-through-a-coronavirus-winter#:~:text=The%20Norwegian%20concept%20of%20open,as%20Dovrefjell%2DSunndalsfjella%20National%20Park.
 • Soderlund, Jana & Newman, Peter. (2015). Biophilic architecture: A review of the rationale and outcomes. AIMS Environmental Science. 2. 950-969. 10.3934/environsci.2015.4.950.
 • Speranza, P., 2018. A human-scaled GIS: measuring and visualizing social interaction in Barcelona’s Superilles. Journal of Urbanism 11, 41–62. doi:10.1080/17549175.2017.1341426
 • Written by Daniel Evans, C.-founder. (n.d.). 4 reasons why the world needs more urban farming post-pandemic. World Economic Forum. Retrieved October 9, 2021, from https://www.weforum.org/agenda/2020/09/urban-farming-flourish-post-pandemic/.
 • Zacka, B. An ode to the humble balcony. The New York Times, 9 May 2020. Available online: https: //www.nytimes.com/2020/05/09/opinion/covid-balconies-architecture.html(accessed on 24 July 2020).
 • Zander S Venter et al 2020 Res. Lett. 15 104075