جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی روند زمانی - فضایی توسعه فیزیکی شهر ارومیه در طی دو دهه اخیر با تأکید بر شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن

هادی حکیمی؛ فردین مصطفایی جورنی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، ، صفحه 75-62

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.59661.1071

چکیده
  شهرنشینی روزافزون منجر به توسعه چشم‌گیر در تعدادی از مناطق شهری شده و علاوه بر آن تغییرات ساختار کاربری زمین به دلیل رشد و گسترش سریع مناطق شهری قابل ‌توجه بوده است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به مطالعه الگوهای زمانی و فضایی توسعه فیزیکی شهر ارومیه در طول دو دهه اخیر پرداخته شده است. پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ...  بیشتر

تبیین وضعیت برخورداری و نحوه توزیع فضای سبز در مناطق شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونه موردی: مناطق پنجگانه شهر ارومیه)

علی مصیب زاده؛ مریم بقائی

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 57-71

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.16428

چکیده
  فضاهای سبز شهری بخشی از زیرساخت های عمومی اند که با ارائه طیف گسترده ای از انواع کارکردها برای محیط شهر، نقش مؤثری را در ارتقاء کیفیت زندگی شهری ایفا می نمایند، با توجه به این مهم، تامین این فضاها و توزیع عادلانه آنها در سطح شهر، از اهمیت بالایی برخوردار است و ما را در رسیدن به شهری عدالت محور یاری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ...  بیشتر