مدیر مسئول


دکتر محمد رضا پورمحمدی گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

برنامه ریزی شهری

 • pourmohammaditabrizu.ac.ir

سردبیر


دکتر رسول قربانی گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

برنامه ریزی شهری

 • rghorbanitabrizu.ac.ir

مدیر اجرایی


دکتر حسن محمودزاده گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

برنامه ریزی شهری

 • mahmoudzadehtabrizu.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر فیروز جعفری گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

برنامه ریزی شهری

 • f-jafaritabrizu.ac.ir

کارشناس نشریه


دکتر الهام محمد علیزاده فرد کارشناس نشریه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای دانشگاه تبریز

آب و هواشناسی

 • el.alizadehfardgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی رفیعیان دانشگاه تربیت مدرس

برنامه ریزی شهری

 • rafiei_mmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی میرغلامی استاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز

برنامه‌ریزی شهری

 • m.mirgolamitabriziau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهزاد سلمانی .

اقتصاد

 • b_salmanitabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول قربانی استاد دانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

 • rghorbanitabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر داود مختاری ..

ژئومورفولوژی

 • d_mokhtaritabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهریور روستایی .

برنامه ریزی شهری

 • srostaeitabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نادر زالی دانشیار دانشگاه گیلان

طراحی شهری

 • nzaliguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر توکل آقایاری دانشیار دانشگاه تبریز

جامعه شناسی

 • t.aghayaritabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی مصیب زاده دانشیار دانشگاه ارومیه

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

 • a.mosayyebzadehurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حبیب علی پور Eastern Mediterranean University

Tourism Planning

 • ecohabibigmail.com